Hydroflex

Hydroflex
Hydroflex
Hydroflex
1 2 3

Vznik společnosti

English version

1.1   Profil společnosti

 

1.1.1 Vznik společnosti

     
Naše společnost zahájila svou podnikatelskou činnost v prosinci 1995 jako zastoupení německé společnosti Hansa-Flex se zaměřením na výrobu a servis hydraulických zařízení. V roce 2002 došlo k rozdělení společnosti HANSA-FLEX-ZBA a vzniku naší firmy HYDRO-FLEX-ZBA.  Cílem bylo vybudování dobře fungující sítě servisních středisek s kompletním sortimentem výrobků v oblasti hydraulických hadic a příslušenství. Od této doby společnost HANSA-FLEX-ZBA značně rozšířila sortiment, aby byla schopna kompletně uspokojit požadavky svých zákazníků.


Profil společnosti - vznik společnosti 2
Vznik společnosti_A

 

  


 

1.1.2 Vývoj

     Profil společnosti - vývoj 2aOd doby svého vzniku získala společnost HYDRO-FLEX-ZBA, s r. o. know-how v oblasti servisu a výroby hydraulických zařízení, podařilo se jí vybudovat sítě servisních středisek a získat stabilní síť dodavatelů a odběratelů. Nabízí zboží od renomovaných českých a zahraničních dodavatelů. Mezi zákazníky společnosti HYDRO-FLEX-ZBA, s r. o. patří zemědělská družstva, stavební firmy, prvovýrobci, lesnické společnosti. Zaměřuje se také na další koncové zákazníky v oblasti hydrauliky. Krédem společnosti HYDRO-FLEX-ZBA, s r. o. je nabízet kvalitní zboží a poskytovat svým zákazníkům služby na vysoké úrovni. Tomuto cíli samozřejmě odpovídá i personální obsazení firmy. Ve společnosti HYDRO-FLEX-ZBA, s r. o. v současné době pracuje více než 25 zaměstnanců. Firma HYDRO-FLEX-ZBA, s r. o. patří do skupiny ZB Group, a.s. 

Společnost HYDRO-FLEX-ZBA, s r. o. má v současné době sídlo společnosti v Praze, ředitelství pak v Novém Městě nad Metují. Naším hlavním partnerem je portugalská společnost BALFLEX PORTUGAL SA.

Provozovny najdete v těchto městech: Nové Město nad Metují, Praha, Hradec Králové, Liberec, Most, Sokolov, České Budějovice, Jihlava, Plzeň. 


 

1.1.3 Organizační struktura

 

struktura vedení společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1.1.4 Zakladatel společnosti


Profil společnosti - Z. BahníkSpolečnost HYDRO-FLEX-ZBA založil a rozvíjel Ing. Zbyněk Bahník

(* 24.3.1954   + 17.6.2008).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1.1.5 Snažíme se ctít…

 

Životní prostředí

HYDRO-FLEX-ZBA uznává, že kvalita a vědomé chování k životnímu prostředí má zásadní význam pro zvyšování hodnoty našeho podniku, jakož i pro udržení a zvyšování kvality životních podmínek. Naše cíle orientované na systematický přístup ke kvalitě a záležitosti životního prostředí vede k nikdy nekončícímu zlepšování všech procesů, přispívá ke snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Naše zákazníky

Chceme je přesvědčit prostřednictvím výkonu a ceny dodávaného zboží. Dodáváme jim kvalitní produkty a služby. Zajišťujeme, že naše výrobky jsou v souladu s jejich technickými požadavky.

Naše majitele

Snažíme se dosáhnout trvalého finančního úspěchu a neustále obnovovat jejich důvěru v nás.

Naše zaměstnance

Nabízíme pracovní prostředí, v němž rozhoduje výkon a odměna. Podporujeme individuální přístup, odhodlání, smysl pro odpovědnost, odbornost a věrnost, které zabezpečují našemu týmu úspěch.

Naše dodavatele a partnery

Od nich očekáváme vysokou kvalitu a spolehlivost dodávek. Pouze společně můžeme uspět.

 


Birth of the Company

     
Our company began its business activities in December 1995 as an agency of a German company of Hansa-Flex producing and maintaining hydraulic equipment. In 2002 Hansa-flex split and our company of HYDRO-FLEX-ZBA was founded. The objective was to build a well-functioning net of service centres providing a complete range of products in the field of hydraulic hoses and accessory equipment. HYDRO-FLEX-ZBA has considerably amplified its range of goods since to be able to fully satisfy requirements of its customers.


Profil společnosti - vznik společnosti 2
Vznik společnosti_A

 

 

   Development

     Profil společnosti - vývoj 2aSince its foundation,  HYDRO-FLEX-ZBA, s r. o. has developed its know-how in the field of servicing and production of hydraulic equipment. We have managed to build a net of service centres and develop a stable net of suppliers and clients. We offer goods from prestigious Czech and foreign suppliers. Agricultural co-operatives, construction companies, engineering companies, plastics press shops, primary producers, forest companies and others range among the customers of HYDRO-FLEX-ZBA, s r. o. We also concentrate on other end customers in the hydraulics field. Our motto is to offer high quality goods and provide customers with services of high level. The personnel composition in the company fully corresponds this objective. HYDRO-FLEX-ZBA, s r. o. currently employs more than 25 employees. HYDRO-FLEX-ZBA, s r. o. belongs to ZB Group, a.s. HYDRO-FLEX-ZBA, s r. o. has the registered office in Prague, the headquarters is in Nové Město nad Metují. Our main partner is a Portuguese company of BALFLEX PORTUGAL SA.

Our business premises are located in: Nové Město nad Metují, Praha, Hradec Králové, Liberec, Sokolov, České Budějovice, Jihlava, Plzeň.  Founder of the Company

Profil společnosti - Z. Bahník

HYDRO-FLEX-ZBA was founded and developed by Ing. Zbyněk Bahník

(* 24.3.1954   + 17.6.2008).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 We respect ....


Environment

Hydro-Flex-ZBA bears in mind that quality and sensible attitude to environment can considerably enhance the value of our company and have dramatic influence on maintaining and increasing living conditions quality. Our objectives oriented on systematic approach to quality and on environmental issues lead to never ending improvement of all processes and contribute to decrease of negative impact on environment.

Our Customers

We want to persuade our customers through our performance and price. We provide high quality products and services. We ensure that our products are in compliance with the customers´ technical requirements.

Our Owners

We try to reach continual financial success and constantly renew their trust in us.

Our Employees

We offer working environment based on output and reward. We support individual approach, determination, sense of responsibility, skill and loyalty that ensure our team to be successful.

Our Suppliers and Partners

We expect high quality and dependability of their deliveries. Only together we can succeed.

 


 


Test